Добре дошли!

Основно училище "Георги Сава Раковски" гр. Варна

Проекти на училището

Проект "Твоят час"

ОУ ”Георги Сава Раковски” участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За учебната 2016/2017г. са сформирани 5 групи за обучителни затруднения и 14 групи за занимания по интереси.

Официален сайт на проекта - http://tvoiatchas.mon.bg/

Прочети още

Последни новини

Прием на заявления за ПИГ за първи клас 2017-2018 учебна година

Уважаеми родители, в раздел Прием са качени критерии, условия и заявление за кандидатстване в ПИГ!

Прочети още

Прием в Първи клас

В раздел Прием е качен списък с разпределението на учениците от Първи клас по паралелки. На 19 юни 2017 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за ученицит...

Прочети още

Прием в Подготвителна група

ОУ "Георги Сава Раковски", гр. Варна приема деца за Подготвителна група за учебната 2017 - 2018 г. до запълване на свободните места.

Прочети още